Personuppgiftspolicy

a) Golfmarknaden i Sverige HB förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personer som kan komma att få sina uppgifter behandlade

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som använder vår tjänst. Vidare, kan vi samla in cookies från besökare av vår hemsida, se vår cookiepolicy här.

c) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

 • Namn, adress, e-post och telefonnummer.

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

d) Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

 • Hantera inloggningar på webbplatsen
 • Namn alt. användarnamn visas om användare publicerar ett omdöme om en golfklubb
 • E-postutskick i informations- eller reklamsyfte

e) Tredje man

Användarnas personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja konsumenters köp.

f) Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

Golfmarknaden strävar efter att minimera tiden för lagring av personuppgifter. En användare har rätt att, enligt nedan, när som helst motsätta sig lagring samt begära radering av personuppgifterna.

g) Kryptering

Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

h) Laglig grund för behandlingen

 • Hantera inloggningar på webbplatsen – Personuppgifterna behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse, för vilket en intresseavvägning genomförts där intresset till behandling väger tyngre än individens intresse. Behandlingen är nödvändig för Golfmarknadens intresse att tillgodose den tjänst användare av tjänsten efterfrågar. Individen kan förvänta sig att dennes uppgifter behandlas på detta vis, eftersom denna själv lämnar dem. Vidare behandlas inte känsliga uppgifter och behandlingen bör inte, av någon annan anledning, anses som särskilt inskränkande.
 • E-postutskick i informations- och reklamsyfte – Personuppgifterna behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse, för vilket en intresseavvägning genomförts där det kommersiella intresset, att marknadsföra sig, väger tyngre än individens intresse. Detta baseras dels på att personuppgifterna inte är av känslig karaktär, dels att behandlingen inte anses som särskilt inskränkande för individen eftersom denna kan dra nytta av informationen i e-postutskicken. Individ som mottar e-postutskick har rätt att när som helst motsätta sig behandling av personuppgifterna. Information om rätten att motsätta sig behandling samt radering av personuppgifterna inkluderas lättillgängligt i varje e-postutskick.

i) Källor från vilka personuppgifter hämtas

Golfmarknaden inhämtar enbart personuppgifter från användarna själva, samt från cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

j) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Melker Hedlund över antingen telefon, 0707437761, eller e-post, melker@golfmarknaden.se.

Registerutdraget lämnas ut digitalt i skriftlig form.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Golfmarknaden i Sverige HB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifter begränsas.

Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
 • Om samtycket återkallas,
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
 • Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud Melker Hedlund på antingen telefon, 0707437761, eller e-post, melker@golfmarknaden.se.

Telefontid: kl 9-15 på vardagar

k) Klagomål

För det fall du anser att behandlingen av personuppgifterna är i strid mot gällande lagstiftning önskar Golfmarkanden att du i första hand kontaktar vårt dataskyddsombud. Det finns utöver detta alternativ alltid möjligheten att inge synpunkter på Golfmarknadens personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.